รับสอนพิเศษO-NETตัวต่อตัว,รับติวสอบO-NET,เรียนพิเศษ O-NETตัวต่อตัว,เรียนO-NETที่บ้าน

จุฬาเบสติวเตอร์รับติวสอบO-NET,เรียนพิเศษO-NETที่บ้าน,รับสอนO-NETตัวต่อตัว,ติวเตอร์จุฬาสอนO-NETตามบ้าน,ติวสอบO-NETตัวต่อตัว  

 

O-NET เป็นการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทดสอบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่โรงเรียนสอนไปมากน้อยแค่ไหน การเตรียมสอบโอเนต เน้นติวเข้มเนื้อหาทั้ง 8 วิชาที่มีการใช้ออกข้อสอบบ่อยๆและสอนเทคนิคการทำโจทย์ การจับใจความสำคัญ

 

     วิชาภาษาไทย : จับใจความสำคัญ ทบทวนบทเรียน  สอนทำข้อสอบ
     วิชาคณิตศาสตร์ : ทบทวนบทเรียน เน้นทำข้อสอบ แบบทดสอบ
     วิชาวิทยาศาสตร์ : สอนเทคนิคการจำ จับใจความสำคัญ เน้นทำโจทย์
     วิชาภาษาอังกฤษ : ทบทวนเนื้อหา ทำแบบทดสอบ
     วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : เทคนิคการจำ จับใจความสำคัญ ทำแบบทดสอบ
     วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา : ทบทวนเนื้อหาที่สำคัญ หมั่นทำโจทย์
     วิชา ศิลปะ  : ทฤษฎีทางศิลปะ
     วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี : ติวเข้มเนื้อสำคัญ ฝึกทำแบบทดสอบ


O – NET คือ (Ordinary National Educational Test) หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน เป็นแบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับในช่วงชั้นที่ 4 จัดสอบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 

1. ภาษาไทย

2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. ภาษาอังกฤษ

4. คณิตศาสตร์

5. วิทยาศาสตร์

6. สุขศึกษาและพละศึกษา

7. ศิลปะ

8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

ทำไมต้องสอบ O-NET ?

เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ จึงต้องมีการจัดสอบด้วยข้อสอบเดียวกัน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จึงเกิดขึ้น เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเหตุที่ต้องสอบเฉพาะ ป. 6, ม. 3 และ ม. 6 ก็เพราะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่าเป็นปลายช่วงชั้น ป. 6 คือจบประถมศึกษา ม. 3 คือจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ส่วน ม. 6 เรียกว่าจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสอบทุกเดือนกุมภาพันธ์พร้อมกันทั่วประเทศ และประกาศผลประมาณเดือนมีนาคม ซึ่งตลอดกระบวนการทดสอบนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


O-NET ก็สอบไปแล้ว ทำไมยังมี GAT/PAT อีก ?

ต้องเข้าใจก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการสอบ O-NET กับ GAT/PAT ไม่เหมือนกัน ในขณะที่ O-NET เป็นการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ทดสอบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่โรงเรียนสอนไปมากน้อยแค่ไหน GAT/PAT คือการสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยแบบเต็ม ๆ หลังจากที่ ทปอ. สรุปว่า การ Admissions เข้ามหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งต้องใช้ GAT เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ ส่วน PAT นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะจะตั้งเงื่อนไขก่อนที่จะงงกันไปใหญ่ ดูก่อนดีกว่าว่าอะไรคือ GAT อะไรคือ PAT

 

GAT: General Aptitude Test  หรือความถนัดทั่วไป คือการวัดศักยภาพในการเรียนมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำาเร็จ พูดง่าย ๆ ว่า เป็นข้อสอบดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีความพร้อมในการเป็นนักศึกษามากน้อยแค่ไหน ด้วยการวัดจากความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา50% ส่วนอีก 50% เป็นการวัดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

 

PAT: Professional and Academic Aptitude Test หรือความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ คือการวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำาเร็จ แปลอีกทีคือ ดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีแววพอจะไปสู่เส้นทางอาชีพในคณะที่เลือกไหม ซึ่ง PAT ก็แยกย่อยออกตามความต้องการของแต่ละคณะ

 

เด็กอินเตอร์ เด็กซิ่ล เด็กนอกต้องสอบ O-NET ไหม ?

สทศ. จัดสอบ O-NET ให้กับโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งโรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนที่มี Program Bilingual (2 ภาษา) ที่สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ต้องสอบ O-NETเหมือนกัน ด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน ส่วนนักเรียนที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศแล้วต้องการสอบ O-NET ต้องไปสอบเทียบเท่า ม. 6 และมีใบรับรองจากโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการก่อน แล้วมาสมัครระหว่างวันที่ 1-15พฤศจิกายน ของทุกปีแต่นอกเหนือจาก O-NET แล้ว สทศ. ยังเตรียมจัดสอบให้การศึกษา ประเภทอื่น ๆ อีกด้วย V-NET จัดสอบให้นักเรียนอาชีวะทั่วประเทศ N-NET จัดสอบให้นักเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน I-NET จัดสอบให้นักเรียนที่เรียนในหลักสูตรอิสลามศึกษาหรือโรงเรียนปอเนาะ ข้อสอบเป็นภาษาอาหรับและภาษาไทยนอกจากนี้ สทศ. ยังมีการสอบวัดและประเมินผลครูอีกด้วย เห็นคุณครูท่องหนังสือทำาข้อสอบกัน ก็คราวนี้ !


สมัครสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 (สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ป.6 และ ม.3)  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th

สมัครสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558 (สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ม.6)  สมัครผ่านทางเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th

 

แบบฟอร์มสมัครเรียน

สถาบันจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันข้อมูลค่ะ
Visitors: 28,686
รับสอนพิเศษที่บ้านเรียนพิเศษตัวต่อตัวทุกวิชาทุกระดับชั้น